រក្សាសិទ្ធិដោយ
នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព
និងក្រសួងបរិស្ថាន

​​ពិនិត្យដោយ
ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិភាសាខ្មែរ 

បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ​២០១៧

គាំទ្រ​ដោយ
កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា(CCCA)
កម្ម​វិធី​យុទ្ធសាស្រ្ត​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ(SPCR)
កម្មវិធីត្រៀមហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់(GIZ)

ទំនាក់ទំនង
នាយកដ្ឋាន​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព 
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៦៣៣ ៨៣៧០ 
សារអេឡិចត្រូនិច៖ admin@camclimate.org.kh
គេហទំព័រ៖ www.camclimate.org.kh